Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Twoich było w pełni zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Poniżej znajdują się zasady w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami w związku z naszymi produktami i usługami świadczonymi poprzez naszą stronę internetową.

O nas i kontakt z nami

Administratorem danych osobowych jest M.D. Studio, ul. Czerniakowska 73/79 lok 6, 00-715 Warszawa dostępnej pod adresem www.modnedzianiny.pl (zwanej dalej platformą)

 Rodzaj przetwarzanych  danych osobowych  

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, do których m.in. należą:

 • W przypadku tworzenia konta na platformie, przesyłasz nam swój adres e-mail, imię i nazwisko;
 • Po utworzeniu konta, możesz dodać dodatkowe informacje do swojej osobistej strony (Moje konto) na platformie, numer telefonu komórkowego, alternatywny nr. telefonu, data urodzenia, adres dostawy, alternatywny adres dostawy;
 • Składając zamówienie, podajesz nam informacje takie jak: zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu itp.

Na naszej stronie internetowej możemy przechowywać i zbierać informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii zgodnie z Polityką plików cookie.

Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Wykorzystamy Twoje dane osobowe w celach:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej  z Tobą, oraz do:

 1. Tworzenie i zarządzanie kontem w ramach platformy;
 • Przetwarzanie zamówień, w tym obsługa, weryfikacja, wysyłka towarów i wystawianie faktur;
 • Obsługa anulacji zamówień i rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z zamówieniem, z zakupionymi towarami lub usługami;
 • Zwrot towarów zgodnie z przepisami prawa;
 • Zwrot wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;
 • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień lub towarów i usług
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych do tych celów jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między M.D. Studio a Tobą. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.

 

 1. Do celów marketingowych

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu .Umożliwiamy wycofanie swojej zgody w dowolnym momencie poprzez:

 • Zmianę ustawień konta klienta w sekcji „Moje subskrypcje”;
 • Kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w wiadomościach otrzymywanych od nas; lub przez
 • Kontakt z nami przy użyciu danych kontaktowych opisanych powyżej.
 1. Do obrony naszych uzasadnionych interesów

Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy wykorzystywać lub przesyłać informacje w celu ochrony naszych praw i działalności handlowej. Mogą to być:

 • Środki mające na celu ochronę strony internetowej i użytkowników platformy przed cyberatakami:
 • Środki mające na celu zapobieganie próbom oszustw i ich wykrywanie, w tym przekazywanie informacji właściwym organom publicznym;
 • Środki podejmowane w ramach zarządzania różnymi innymi rodzajami ryzyka.

Powodem takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, polegający na obronie naszej działalności handlowej, przy czym zapewniamy, że wszystkie podejmowane przez nas środki gwarantują równowagę między naszymi interesami a Twoimi podstawowymi prawami i wolnościami.

Ponadto w niektórych przypadkach nasze przetwarzanie opiera się na przepisach prawnych takich jak obowiązek zabezpieczenia towarów i wartości przewidzianych w mających zastosowanie do tej kwestii przepisach prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane są z reguły przechowywane do czasu trwania konta na platformie. W dowolnym momencie możesz zażądać od nas usunięcia informacji lub zamknięcia konta, a my ustosunkujemy się do żądania, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta, w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

Zakres podmiotów, którym udostępniamy Twoje dane osobowe

W zależności od przypadku możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:;

 • dostawcy usług kurierskich;
 • dostawcy usług płatniczych/bankowych;
 • dostawcy usług informatycznych;
 • inne spółki, z którymi możemy opracowywać wspólne programy marketingowe dla naszych towarów i usług.

Jeżeli mamy obowiązek prawny lub jest to konieczne w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu, możemy również ujawnić niektóre dane osobowe władzom publicznym.

Dostęp zewnętrznych podmiotów do Twoich danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.

Sposób zabezpieczenia Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych jest zapewnione poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z przyjętymi standardami.

Przechowujemy Twoje dane osobowe na bezpiecznych serwerach.

Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego płatności PayPal i Dotpay w zakresie dokonywania płatności. Wszelkie informacje o płatnościach są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pomimo podejmowanych kroków w celu ochrony Twoich danych osobowych, nadmieniamy, że przekazywanie informacji przez Internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

Twoje Prawa

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawić wszelkie błędy w naszych plikach, i/lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu. Możesz również skorzystać  z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.

Szczegółowe informacje n/t Twoich praw:

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.  Proszę zwrócić uwagę na kwestie:

Tożsamość. Poufność wszelkich zapisów zawierających dane osobowe traktujemy poważnie. W związku z tym prosimy Cię o przesłanie próśb odnośnie takich zapisów za pomocą adresu email podanego przy zakładaniu konta na platformie.

Opłaty. Nie  pobieramy opłaty za korzystanie z jakichkolwiek praw w odniesieniu do Twoich własnych danych osobowych, chyba że Twój wniosek o dostęp do informacji będzie bezpodstawny, powtarzalny lub nadmierny, w którym to przypadku pobierana będzie opłata uwzględniająca administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań. Będziemy Cię informować o wszelkich opłatach przed rozpatrzeniem Twojej prośby.

Czas odpowiedzi. Odpowiemy na ważne wnioski w ciągu jednego miesiąca, w przypadku spraw bardziej skomplikowanych lub mnogości wniosków okres może się wydłużyć do 2 miesięcy  

Prawa osób trzecich. Nie jesteśmy zobowiązani do rozpatrywana wniosku, jeżeli ma on negatywny wpływ na prawa i wolności osób trzecich, których dane dotyczą.

Twoje prawa:

 1. Dostęp:

Możesz wystąpić do nas:

 • o potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 • o dostarczenie kopii tych danych,
 • o przekazanie Tobie innych informacji dotyczących Twoich danych osobowych, takich jak dane osobowe, które posiadamy, jak je wykorzystujemy, komu je udostępniamy, czy przekazujemy je za granicę i jak je chronimy, jak długo przechowujemy, jakie przysługują Ci prawa do złożenia skargi, gdzie uzyskaliśmy Twoje dane, w zakresie, w jakim informacje te nie zostały jeszcze przekazane Tobie w drodze niniejszego zawiadomienia.
 • 2. poprawianie:

Możesz poprosić nas o poprawianie danych osobowych gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

Możemy spróbować zweryfikować dokładność danych przed ich poprawą.

3. Usuwanie danych:

Możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:

 • nie są już one konieczne do celów, dla których zostały zebrane, lub
 • wycofasz swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody), lub
 • korzystasz z prawa sprzeciwu, lub
 • dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem, lub
 • występuje w tym zakresie zobowiązanie prawne.

Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne:

 • w celu wykonania zobowiązania prawnego, lub
 • w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

Istnieją określone inne okoliczności, w których nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych, chociaż są to najbardziej prawdopodobne okoliczności, w których możemy odrzucić prośbę.

Należy pamiętać, że przed skorzystaniem z tego prawa należy pobrać z konta platformy i zachować wszystkie dokumenty związane z zamówieniami złożonymi, niezależnie od tego, czy faktura została wystawiona na Ciebie czy na inną osobę lub podmiot. Po usunięciu konta dane nie będą dostępne.

Ograniczenie przetwarzania danych

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:

 • ich dokładność jest kwestionowana (zob. punkt dotyczący sprostowania), abyśmy mogli ją zweryfikować, lub
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte, lub
 • nie są już one potrzebne do celów, dla których były zbierane, ale nadal są nam potrzebne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • skorzystałeś z prawa do sprzeciwu i oczekujesz na sprawdzenie istotnych przyczyn.

Możemy nadal korzystać z Twoich danych osobowych w wyniku wniosku o ograniczenie, jeżeli:

 • posiadamy Twoją zgodę, lub
 • w celu wszczęcia, realizacji lub zapewnienia obrony praw, lub
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
 • Przenoszenia danych osobowych

Możesz poprosić nas o dostarczenie Twoich danych osobowych  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz poprosić o „przeniesienie” ich bezpośrednio do innego administratora danych, ale tylko wtedy, gdy

 • przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą lub na podstawie zawartej z Toba umowy, oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.
 1. Sprzeciw

Możesz w dowolnym momencie, ze względów związanych z Twoją sytuacją, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, którego podstawą prawną są „nasze uzasadnione interesy”, jeżeli uznasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przewyższają nasze uzasadnione interesy

Możesz również w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym tworzeniu profili) bez podania przyczyny, w którym to przypadku jak najszybciej zaprzestaniemy przetwarzania tych danych.

Skargi  

Masz prawo do składania skarg do organu nadzorczego w sprawie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. W Polsce dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych są następujące:

Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę w Polsce przejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.

 1. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.pl

Bez uszczerbku dla przysługującego Tobie prawa do kontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem, a my obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie.  

Przypominamy, że w dowolnej chwili możesz skontaktować się z nami, składając wniosek w jeden z następujących sposobów: e-mailem na adres: kontakt@modnedzianiny.pl  lub pocztą lub kurierem na adres:  ul. Czerniakowska 73/79 lok 6 00-715 Warszawa

 Cookies:

 

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl